Privatumo politika

 

Elektroninės parduotuvės Bonsaisodas.lt

Privatumo politika

 

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Bonsaisodas.lt – elektroninė parduotuvė, esanti adresu Bonsaisodas.lt.
Pirkėjas – 1) veiksnus pilnametis asmuo; arba 2) nepilnametis asmuo nuo 14 iki 18 metų, turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) emancipuotas nepilnametis asmuo; 4) juridiniai asmenys; 5) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
Pardavėjas – Bonsaisodas.lt valdantis fizinis asmuo Kęstutis Totoraitis, korespondencijos adresas Šilėnų sodų 8-oji g. Nr. 19, Vilnius, nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 594843.
Pardavėjo partneris – fizinis arba juridinis asmuo 1) parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas Bonsaisodas.lt pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą; 2) su kuriuo gali būti vykdomos bendros akcijos arba projektai elektroninėje parduotuvėje Bonsaisodas.lt, šio juridinio asmens internetiniuose puslapiuose, socialiniuose tinkluose arba bet kokiose žiniasklaidos priemonėse, kuriose Bonsaisodas.lt ir šio asmens akcija arba projektas bus aprašomas, skelbiamas.
Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
Paskyra – Pirkėjo registravimosi Bonsaisodas.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją saugojanti sąskaita (angl. account).
lt paskyros – tai Bonsaisodas.lt paskyros įvairiuose socialiniuose tinkluose (Facebook, Twitter, Linkedin ir kituose), kuriuose suteikiama informacija apie Bonsaisodas.lt ir joje teikiamas Paslaugas, aktyviai bendrauja su savo esamais ir/ar potencialiais pirkėjais.
Paslaugos – visos Bonsaisodas.lt Pirkėjui teikiamos paslaugos, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių, esančių Bonsaisodas.lt, pardavimą.
Slaptažodis – tai unikali raidžių ir/ar skaičių kombinacija, sukurta ir naudojama Pirkėjo, siekiant registruotis Bonsaisodas.lt sistemoje bei savo Paskyroje. Slaptažodis pirmą kartą įvedamas registruojantis Bonsaisodas.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Paskyros.
Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas). Fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
Asmens duomenų valdytojas – Bonsaisodas.lt.
Administratorius – už Bonsaisodas.lt administravimą atsakingas asmuo;
Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, taikomos naudojantis Bonsaisodas.lt.
Taisyklės – patvirtintos galiojančios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje parduotuvėje Bonsaisodas.lt taisyklės, pasiekiamos adresu „Taisyklės ir sąlygos“.
Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į asmens, besilankančio Bonsaisodas.lt, įrenginį, ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas.
IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika reglamentuoja Asmens duomenų valdytojo Bonsaisodas.lt ir jam pavaldžių asmenų (darbuotojų) tvarkant Asmens duomenis teises ir pareigas, taip pat nustato Pirkėjų teises, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus. Bonsaisodas.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis Bonsaisodas.lt siūlomomis Paslaugomis.
Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Bonsaisodas.lt Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo. Privatumo politika taikoma ir Bonsaisodas.lt Paskyroms.
lt tvarkydama Asmens duomenis vadovaujasi bendraisiais duomenų apsaugos principais, visų pirma tikslų apribojimo, duomenų kiekio mažinimo, ribotų duomenų saugojimo laikotarpių, duomenų kokybės, pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos, duomenų tvarkymo teisinio pagrindo, specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo ir kitais teisės aktuose nustatytuose duomenų apsaugos principais.
Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
Tvarkant Asmens duomenis vadovaujamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šia Privatumo politika.
Pirkėjas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Bonsaisodas.lt.
Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Pirkėjai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant Bonsaisodas.lt, ir sudarant techninę galimybę Pirkėjams pirmą kartą jungiantis prie Bonsaisodas.lt. Esant naujai Privatumo Politikos versijai Pirkėjas galės su ja susipažinti ir atsispausdinti bet kuriuo metu Bonsaisodas.lt.
Pirkėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad Bonsaisodas.lt yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius (pavyzdžiui, Facebook, Twitter ir kt.), ir kad Pardavėjas nėra atsakingas už tokių interneto tinklapių turinį ir/ar jų naudojamus Privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant informaciją apie save Pirkėjas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklapio taisyklėmis, Privatumo politika ir kitais dokumentais.
Asmenys, norintys registruotis Bonsaisodas.lt, privalo pateikti savo elektroninį pašto adresą ir sugalvotą Slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra. Paskyroje Pirkėjas pats suveda savo duomenis, todėl tik jis yra atsakingas už šių duomenų teisingumą. Pirkėjas gali bet kuriuo metu:
koreguoti ir/ar pildyti Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;
kreiptis į Bonsaisodas.lt elektroninio pašto adresu bonsaisodas@gmail.com dėl Paskyros panaikinimo.
Pateikti asmens kodą Bonsaisodas.lt iš Pirkėjo reikalauja tik Pirkėjui išsimokėtinai užsakant Bonsaisodas.lt ar Pardavėjo partnerių prekes, taip pat perkant papildomas paslaugas, reikalaujančias asmens kodo pateikimo (pvz. prekių draudimą, pratęsiant prekės garantiją).
Pirkėjas gali atlikti pirkimo Bonsaisodas.lt veiksmus prisiregistravęs prie Bonsaisodas.lt, taip pat neatlikęs registracijos. Iš registracijos neatlikusio Pirkėjo prekių pristatymui įgyvendinti yra reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Pirkėjas yra atsakingas už savo Asmens duomenų pateikimą.

III. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PIRKĖJO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje Bonsaisodas.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose).
lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis Bonsaisodas.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas Bonsaisodas.lt būtų tvarkomi veiklos Tiesioginės rinkodaros tikslu, pažymėjęs varnelę skiltį „Su Privatumo politika susipažinau ir sutinku, kad mano asmens duomenis Bonsaisodas.lt tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslais“) laikomas išreiškusiu sutikimą dėl jo Asmens duomenų (vardo, pavardės, elektroninio pašto adreso, telefono numerio, IP adreso) tvarkymo Bonsaisodas.lt Tiesioginės rinkodaros tikslais. Šiame punkte nurodytas sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšaukiamas.
Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti (neperduoti) Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
Tiesioginės rinkodaros tikslais – Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 1 punkte įtvirtintą sąlygą bei Bonsaisodas.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;
teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;
Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami tretiesiems asmenims kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.
lt nenaudoja, nerenka ir neatskleidžia ypatingos asmeninės informacijos, tokios kaip informacija apie sveikatą, rasinę kilmę, religinius įsitikinimus ar politines pažiūras, be Pirkėjo subjekto aiškaus sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja ar tai leidžia įstatymai.
Pirkėjas turi šias teises:
pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama Paskyroje arba jo nurodytu elektroninio pašto adresu;
pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, elektroninio pašto adresu bonsaisodas@gmail.com reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;
nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tačiau tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje Bonsaisodas.lt;
lt užtikrina ir visas kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų garantuojamas asmens duomenų subjektų teises, garantijas ir interesus.
Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, kurjerių tarnybos darbuotojui, pašto ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, nepriklausomai nuo to, ar užsako prekes ir/ar paslaugas iš Bonsaisodas.lt kaip pardavėjo ar iš Partnerių, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo tikslais.
Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.
Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikti Asmens duomenys Bonsaisodas.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Bonsaisodas.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Bonsaisodas.lt turimų Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.
Administruodamas Bonsaisodas.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus ar kitus gedimų šalinimui būtinus Asmens duomenis.

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAI

Asmens duomenys Bonsaisodas.lt saugomi ne ilgiau nei reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ir ištrinami, kai nebėra reikalingi. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė – 3 (trys) kalendoriniai metai nuo tokių duomenų pateikimo momento.
Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi Bonsaisodas.lt paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 42 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki 6 (šešių) mėnesių, išskyrus Privatumo politikos 42 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.
Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal Bonsaisodas.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo 1) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar 2) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, 3) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar 4) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

V. PIRKĖJO PRAŠYMAI IR JŲ NAGRINĖJIMAS

Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu, išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu bonsaisodas@gmail.com iš Privatumo politikos 26 punkte nurodyto savo elektroninio pašto adreso ar kitu būdu, sudarančiu galimybę identifikuoti siuntėją. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.
Kai Pirkėjo prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bonsaisodas.lt gali arba: 1) imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas; arba 2) gali atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.
Duomenų subjektas turi teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

VI. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

Pirkėjas suteikia teisę Bonsaisodas.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Bonsaisodas.lt dokumentuose.
Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. Bonsaisodas.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad Bonsaisodas.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti viešąjį interesą.
Jeigu Bonsaisodas.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.
Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į Bonsaisodas.lt elektroninio pašto adresu bonsaisodas@gmail.com.

VII. KITŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės Bonsaisodas.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. Detali informacija apie Bonsaisodas.lt naudojamus slapukus ir jų naudojimo tvarką pateikiama Bonsaisodas.lt Slapukų politikoje

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. Gegužės 1 d. bet kokie Privatumo politikos pasikeitimai bus skelbiami ir viešai matomi Bonsaisodas.lt. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus bus informuojama šios Privatumo politikos 24 punkte numatyta tvarka.

 

Top
X